Konferencja Muzeum – formy i środki prezentacji

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dążąc do upowszechniania wiedzy użytecznej dla funkcjonowania działalności muzeów i podnoszenia kompetencji zawodowych kadry muzealnej, co stanowi jeden z jego podstawowych celów strategicznych, włączył się w organizację konferencji Historia w muzeum. Formy i środki prezentacji w ramach projektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Muzeum – formy i środki prezentacji.

Konferencja odbędzie się w dniach od 15-16 września br. w Bydgoszczy. Podejmuje problematykę muzealną związaną z ukazywaniem konkretnych rodzajów zbiorów oraz towarzyszącymi temu działaniami. Skierowana jest przede wszystkim do środowisk muzealnych zajmujących się prezentacją treści historycznych w ramach wystaw oraz zajęć dydaktycznych, jak również do środowisk akademickich związanych programowo z muzealnictwem (instytuty historii, historii sztuki oraz kulturoznawstwa). Głównym celem konferencji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób i przy użyciu jakich środków prezentować dzisiaj w muzeach treści historyczne?

Obrady będą odbywać się w ramach sześciu zagadnień oraz trzech grup panelowo – posterowych:

Metodologia oraz metodyka wystawiennictwa historycznego
Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja?
Instalacje artystyczne towarzyszące wystawom historycznym
Formy edukacji historycznej; interakcja
Rewitalizacja i adaptacja na cele wystawiennicze
Współczesna architektura
oraz
Wydawnictwa (giełda wiedzy)
Multimedia i techniki wystawiennicze (giełda wiedzy)
Przykłady wystaw historycznych (giełda wiedzy)

Podczas konferencji usłyszeć będzie można wystąpienia na tematy takie jak Vita magistra historiae est. O zarządzaniu historią w muzeach, Dzieła czy działania? O roli aranżacji plastycznej w prezentowaniu treści historycznych we współczesnych muzeach, Narracja historyczna w muzeach – cenzura czy „polityka kulturalna”?, Muzeum historyczne jako produkt turystyczny czy Interpretacja przeszłości a rekonstrukcje historyczne na przykładzie bitwy grunwaldzkiej i oblężenia Malborka.

Konferencja odbędzie się pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego International Council of Museums, przy współudziale Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Forum Edukatorów Muzealnych.

Więcej informacji i szczegółowy program można znaleźć na stronie www.muzeum.bydgoszcz.pl

Organizatorzy: Anna Szybowicz, Dział Historii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, e-mail: anna.szybowicz@muzeum.bydgoszcz.pl, tel. 52 58 59 995; 52 58 59 995