Europejska sieć DARIAH (ERIC) i polskie starania o przystapienie.

dariah-euDARIAH EU (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities – Infrastruktura Badań Cyfrowych dla Sztuk Pięknych i Nauk Humanistycznych) to europejskie forum wymiany doświadczeń w zakresie infrastruktury, cyfrowych narzędzi i powstawania metodologii badań dla sztuk pięknych i nauk humanistycznych. Dalekosiężnym planem jest doprowadzenie do możliwości stałego dostępu do wszystkich danych badawczych zgromadzonych i wytworzonych przez europejskie humanistyczne projekty naukowe. Jednym z celów DARIAH jest doprowadzenie do opracowania wspólnej metodologii i ujednolicenia standardów metadanych w sposób umożliwiający wymianę danych badawczych między różnymi platformami informatycznymi.

Trzonem strategii DARIAH jest połączenie starań krajowych, regionalnych i lokalnych w celu utworzenia wspólnej infrastruktury, działającej w sposób komplementarny, w której nowe wyzwania są jasno określone i podejmowane są stosowne działania, aby się z nimi zmierzyć.

Infrastruktura DARIAH ma za zadanie łączyć ludzi, informacje, narzędzia i metodologię, aby wspierać badania humanistyki cyfrowej (digital humanities). Jak czytamy na stronie projektu:

Researchers will use DARIAH to:
find and use a wide range of research data from across Europe
exchange knowledge, expertise, methodologies, and practices across domains and disciplines
ensure that they work to accepted standards and follow best practice
experiment and innovate in collaboration with other scholars

“Launching DARIAH: when the arts and humanities go digital…”

Formalnie członkiem DARIAH EU zostaje państwo, które wyrazi taką wolę i stworzy krajową infrastrukturę oraz strukturę organizacyjną umożiwiajacą lokalną koordynację prac. Państwa zrzeszone w DARIAH EU od pewnego czasu dążyły do zapewnienie ram prawnych, które pozwoliłyby zapewnić trwałość nowej strukturze. 6 sierpnia 2014 Komisja Europejska dała zielone światło do powstania Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities European Research Infrastructure Consortium (DARIAH ERIC). 17 listopada 2014 oficjalnie inaugurowano działalność DARIAH ERIC podczas uroczystości odbywajacej się w Paryżu. Siedzibą konsorcjum została Francja, a członkami załozycielami, oprócz Francji, są: Austia, Belgia, Chorwarcja, Cypr, Dania, Niemcy, Irlandia, Irlandia, Luxembug, Holandia, Serbia i Słowenia.

W Polsce trwają przygotowania do przystąpienia do DARIAH ERIC. W sierpniu bieżącego roku zostało zawiązane konsorcjum DARIAH-PL, które ma unikalny w skali Polski charakter – jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą, która ma w założeniu integrować i organizować współpracę w zakresie humanistyki cyfrowej. W konsorcjum uczestniczą m. in. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński, a także dwa największe centra technologiczne odpowiedzialne za budowanie infrastruktury naukowej i narzędzi cyfrowych dla nauk humanistycznych: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, wspierane przez instytucje naukowe takie jak Instytut Podstaw Informatyki PAN czy Politechnika Wrocławska. Do konsorcjum należy także Biblioteka Narodowa, która wraz z bibliotekami uniwersyteckimi będzie zapewne stanowiła centrum kompetencji w zakresie digitalizacji i standardów metadanych bibliotecznych. Wszystkie instytucje wchodzące w skład konsorcjum posiadają doświadczenie w realizowaniu dużych projektów badawczych oraz współpracy międzynarodowej. Instytucje będące członkami założycielami polskiego konsorcjum to:

Uniwersytet Warszawski (lider konsorcjum)
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Biblioteka Narodowa
Instytut Badań Literackich PAN
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN- Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Instytut Języka Polskiego PAN
Instytut Podstaw Informatyki PAN
Instytut Slawistyki PAN
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Pedagogoczny im. KEN w Krakowe
Uniwersytet Śląski

Celem konsorcjum jest wprowadzenie Polski w struktury DARIAH (ERIC) EU oraz stworzenie spójnej infrastruktury krajowej, udostępnienia i zintegrowania istniejących już narzędzi cyfrowych oraz skoordynowania powstawania nowych wspólnych projektów. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Warszawski, w ramach którego kordynatorem prac jest DHLab UW (Digital Humanities Laboratory), będący projektem nowej jednostki koordynującej badania nad humanistyką cyfrową w strukturach UW.

Konsorcjum DARIAH-PL działa w oparciu o Radę Konsorcjum i grupy robocze. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się 28 XI 2014 r. Obecnie kolejne trzy instytucje wyraziły wolę przystąpienia do krajowego porozumienia.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji o DARIAH, której autorem jest Laurent Romary, Dyrektor DARIAH ds. badań.

Cytaty pochodzą z oficjalnej strony www.dariah.eu