Zainicjowano Forum Edukatorów Archiwalnych

Poniżej republikujemy ogłoszenie o powstaniu Forum Edukatorów Archiwalnych. Inicjatorzy Forum – Hubert Mazur i Agnieszka Rosa – zapraszają do współpracy przy działaniu na rzecz edukacji archiwalnej w Polsce.

Działania edukacyjne w polskich archiwach państwowych obecne są już od wielu dziesięcioleci. Funkcja edukacyjna archiwów nie jest jednak jeszcze dojrzała i ugruntowana. Świadczy o tym między innymi jej marginalizowanie w bieżącej pracy archiwów, niekiedy też jej negowanie i kwestionowanie przez samych archiwistów. Choć w ostatniej dekadzie obserwujemy duże zmiany w tym obszarze, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym, to edukacji w archiwach potrzeba pewnych bodźców, różnorakiej stymulacji, a także szeregu systemowych zmian. Jedną z nich, w naszym mniemaniu, jest wyodrębnienie się środowiska edukatorów archiwalnych poprzez integrację archiwistów zajmujących się tym obszarem aktywności archiwów i stworzenie platformy służącej wymianie doświadczeń i wiedzy o prowadzonych działaniach edukacyjnych oraz budowania sieci współpracy.

Dlatego też w dniu 25 października 2014 roku podjęliśmy decyzję o utworzeniu Forum Edukatorów Archiwalnych. Nasza inicjatywa, wzorowana jest na założonym w 2006 roku przez polskich muzealników – Forum Edukatorów Muzealnych. Jest to organizacja zrzeszająca zarówno pracowników dużych muzeów narodowych, jak i małych regionalnych. Forum Edukatorów Muzealnych ma charakter niesformalizowany, obywatelski i otwarty, co wynika z przeświadczenia, że powinno być ono reprezentacją całego środowiska edukatorów muzealnych – głosem i płaszczyzną, na której zostaną wypracowane wspólne dla wszystkich rozwiązania. Cele i założenia Forum Edukatorów Muzealnych wyznacza Deklaracja założycielska uchwalona podczas spotkania założycielskiego 30 marca 2006 r. w Nieborowie.

Forum Edukatorów Archiwalnych w naszym zamyśle powinno mieć również otwarty i ogólnodostępny charakter oparty o osobiste zaangażowanie archiwistów oraz tych wszystkich, których interesuje problematyka działalności edukacyjnej archiwów.

Przed Forum Edukatorów Archiwalnych stawiamy następujące cele:

 • stworzenie płaszczyzny służącej wymianie refleksji i poglądów oraz doświadczeń praktycznych dotyczących edukacji archiwalnej,
 • budowanie sieci współpracy, organizacja spotkań dotyczących edukacji archiwalnej umożliwiających prezentację i wymianę koncepcji oraz doświadczeń, integrowanie archiwistów zajmujących się działalnością edukacyjną zmierzające do wyodrębnienia się grupy edukatorów archiwalnych (specjalistów w zakresie działalności edukacyjnej archiwów), a także wsparcie rozwoju zawodowego edukatorów archiwalnych poprzez organizację konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów,
 • uświadamianie środowisku archiwistów wagi i znaczenia edukacji archiwalnej, umocnienie pozycji funkcji edukacyjnej w archiwach i stymulowanie jej rozwoju, prowadzenie działalności badawczej w zakresie edukacji archiwalnej oraz upowszechnianie wiedzy o niej,
 • upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji w archiwach, dążenie do podniesienia jakości oferty edukacyjnej archiwów, wypracowywanie standardów i modeli edukacyjnych, pomoc i doradztwo metodyczne w podejmowanych przedsięwzięciach edukacyjnych,
 • działalność na rzecz uświadomienia istoty edukacji archiwalnej w systemie edukacji szkolnej, pozaszkolnej i ustawicznej, wspomaganie kształcenia nauczycieli,
 • promowanie działalności edukacyjnej archiwów, propagowanie archiwów w społeczeństwie, współpracę między archiwami a instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi i naukowymi.

Cele te chcemy realizować poprzez:

 • wymianę doświadczeń z zakresu edukacji archiwalnej,
 • wspieranie działań edukacyjnych podejmowanych przez archiwa,
 • promocję działalności edukacyjnej archiwów,
 • określenie kompetencji i profilu zawodowego edukatora archiwalnego,
 • organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla edukatorów archiwalnych,
 • rozwijanie i szerzenie form, metod i środków kształcenia stosowanych w archiwach,
 • współpracę z innymi instytucjami kultury obecnymi w przestrzeni edukacyjnej,
 • badanie rynku usług edukacyjnych archiwów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych edukacją archiwalną do aktywnego uczestnictwa w pracach Forum Edukatorów Archiwalnych, dzielenia się doświadczeniem, spostrzeżeniami i uwagami, uczenia się i uczenia innych. Zaproszenie kierujemy zwłaszcza do osób, które pracując w różnego typu archiwach zajmują się działalnością edukacyjną, a także wszystkich osób, dla których zagadnienia edukacji archiwalnej szczególnie są bliskie.

Obecnie podstawową platformą komunikacyjną Forum Edukatorów Archiwalnych jest fanpage na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ForumEdukatorowArchiwalnych. Wkrótce nasze działania przeniesione także zostaną z przestrzeni wirtualnej do realnej.

Hubert Mazur i Agnieszka Rosa