Na Uniwersytecie Warszawskim powstaje DHLab.

Na Uniwersytecie Warszawskim powstaje Digital Humanities Laboratory (DHLab). Na wzór podobnych jednostek na światowych uniwersytetach, ma zajmować się aspektem cyfrowości w naukach humanistycznych. Na UW istnieje już Digital Economy Lab (DELab) powołany przy wsparciu firmy Google. DHLab ma działać w sposób podobny, bez posiadania osobnej struktury stałych pracowników, opierać się ma na osobach zatrudnionych w swoich macierzystych jednostkach lub przy konkretnych projektach.

Digital Humanities Lab (DHLab) to inicjatywa, której zadaniem jest ułatwianie współpracy naukowców zajmujących się humanistyką cyfrową. Nowa dziedzina koncentruje się na zagadnieniach związanych z wpływem nowoczesnych technologii i narzędzi na badania i edukację w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Porusza również problematykę nowych zjawisk kulturowych i społecznych wynikających z rozwoju cywilizacji cyfrowej. Zagadnienia te obecne są w badaniach osób reprezentujących różne dyscypliny naukowe i uniwersyteckie jednostki. Dlatego rolą DHLab jest merytoryczne i organizacyjne wsparcie zespołów badawczych zainteresowanych humanistyką cyfrową, a także rozwijanie i koordynowanie kontaktów naukowych z badaczami z innych krajów Europy i świata.

Jednym z zadań jednostki ma być pomoc w realizowaniu projektów cyfrowych oraz adaptowanie istniejących już narzędzi i infrastruktury badawczo-repozytoryjnej do nowych projektów. DHLab ma także ułatwić wspólne składanie wniosków projektowych oraz koordynację prac nad platformami cyfrowymi w ramach UW.

DHLab UW nie został jeszcze formalnie powołany przez władze uniwersytetu, obecnie jest to grupa robocza kierowana przez dr hab. Dariusza Kuźminę, prof. UW. Zespół DHLab tworzą: prof. dr hab. Aleksander Bursche (Instytut Archeologii UW), Beata Bereza (Wydział Historyczny UW), dr Karolina Brylska (Instytut Dziennikarstwa UW), dr Grzegorz Gmiterek (IINiSB UW), Dominik Purchała (Instytut Historyczny UW), Ewa Szkop (Biuro ds. Wspierania Rozwoju UW), Jakub Szprot (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW), Jan Tygielski (Biuro ds. Wspierania Rozwoju UW).
Zespół roboczy prowadzi obecnie prace związane z funkcją UW jako koordynatora konsorcjum DARIAH-PL, które w przyszłości ma stać się częścią konsorcjum DARIAH (ERIC).

Cytat pochodzi ze strony www.dhlab.uw.edu.pl