V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne (zaproszenie)

Zapraszamy na V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne pt. „Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna”. Konferencja odbędzie się 3 – 4 grudnia 2015 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK:

Kazimierz Konarski usilnie dążył do stworzenia polskiej odmiany archiwistyki. W wielu krajach panuje przekonanie o lokalności czy specyfice archiwistyki. Niemal wszędzie dąży się do wypracowania narodowych standardów regulujących prace archiwów. W jakim jednak stopniu dyscyplina naukowa może być „narodowa” w swej metodologii i podstawach teoretycznych? Wydaje się, że „lokalne” mogą być sposoby tworzenia akt, co powoduje że ze wspólnej narzędziowni, jaką daje archiwistyka, sięgamy w nieco odmienny sposób i po nieco odmienne narzędzia. Ale też czy nie ma pewnych odmienności w podejściach badawczych także wewnątrz krajów? W Polsce poszczególne ośrodki archiwistyczne zazwyczaj trochę się różnią stosowaniem modeli badawczych i problematyk. Dążenie do specyfiki występuje też w ramach archiwistyki ze względu na specyfikę materii, zwłaszcza specyficznych rodzajów archiwaliów, którymi się zajmują poszczególni badacze. Metodyki szczegółowe w różny sposób realizują założenia teoretyczne archiwistyki. Dostrzegamy więc trzy płaszczyzny lokalności archiwistyki: w ramach poszczególnych krajów, w ramach poszczególnych ośrodków, w ramach poszczególnych działów archiwistyki. Powstaje pytanie czy istnienie specyficznych odmian archiwistyki jest zjawiskiem pozytywnym czy też powinniśmy zabiegać o jedną, uniwersalną archiwistykę?

Propozycje wystąpień wraz z abstraktami prosimy nadsyłać do 30 września 2015 roku na adres: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, tel. (056) 611-37-32, lub na adres e-mail konferencji: tkarchiwalne@gmail.com. Zapraszamy również na Facebook: facebook.com/konfrontacjearchiwalne.